Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-04-21 北角 嘉信大廈 B座 14 8 483 7.350 @15217 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 和富大樓 14 C2B 5.050 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 城市花園 第03座 3 F 896 13.000 @14509 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 健康新村 第02座 康勝閣 10 F 605 5.000 @8264 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 百福花園 百佳閣 C座 13 E 695 8.780 @12633 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 縉景台 第01座 22 C 628 8.100 @12898 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 丹拿花園 第02座 24 D 9.980 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 恒英大廈 9 2 4.890 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 形品 6 G 714 9.800 @13725 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 和富道64-66號 2 66 6.600 詳情 最近放盤
  2021-04-21 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 17 H 515 7.130 @13845 詳情 最近放盤
  2021-04-20 北角 形品 12 A 471 7.250 @15393 詳情 最近放盤
  2021-04-20 北角 金龍大廈 B座 17 2 962 14.898 @15486 詳情 最近放盤
  2021-04-20 北角 龍景花園 1 C 886 11.500 @12980 詳情 最近放盤
  2021-04-20 北角 維峰浚匯 3 G 8.167 詳情 最近放盤
  2021-04-20 北角 百福花園 安福閣 E座 18 E 565 6.650 @11770 詳情 最近放盤
  2021-04-20 北角 柏傲山 第05座 10 A 26.280 詳情 最近放盤
  2021-04-19 北角 富利來大廈 B座 13 3 333 4.180 @12553 詳情 最近放盤
  2021-04-19 北角 海興大廈 16 D 474 6.000 @12658 詳情 最近放盤
  2021-04-19 北角 維景花園 B座 18 7 8.650 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.